"සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සදහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන "


Application Form


*අනිවාර්යයි
ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පුරවන්න

සිතියමෙහි ඇති රතු පැහැති කොටස මගින් ඔබගේ ව්‍යාපාරය පිහිටි ස්ථානය සලකුණු කරන්න...